Vicars

vicar
Rev. Fr. Johnson Punchakonam
2020-2026 Vicar
Read more
vicar
Rev. Fr. John Geevarghese
2010-2011 Previous Vicar
Read more
vicar
Rev. Fr. Joshua (Binoy) George
2010-2014 Previous Vicar
Read more
vicar
Rev. Fr. P. M. Cheriyan
2014-2020 Previous Vicar
Read more